Terms and Conditions

Sådan handler du i Trolle Brand Shop

 1. Add to chart/Buy it now

Læg den ønskede vare i kurven. Alle priser i shoppen er i DKK (dansk krone) og inkl. 25 % dansk moms og afgifter. Du har mulighed for at konvertere beløbet til SEK (svensk krone) og Euro.

 

 1. Contact information

Når du køber en vare i Trolle Brand Shop, skal du registrere følgende personlige oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Land
 • E-mail
 • Telefon

Vi registrerer dine personlige oplysninger med det formål, at vi kan gå i dialog med dig om din ordre og sende varen til dig. Vi anvender Secure Socket Layer (SSL), som er en standard sikkerhedsteknologi, der gør det muligt at kryptere og dermed sikre forbindelsen mellem en webserver og en browser. Dette bevirker, at en bruger har langt større sikkerhed for, at de oplysninger han/hun videregiver på et site ikke falder i de forkerte hænder. Det kunne fx være personfølsomme oplysninger, e-mailadresser og betalingskortoplysninger. Du kan læse mere om vores Privacy Policy her

 1. Shipping

Danmark

Vi tilbyder levering med GLS pakkeshop til DKK 49,00 eller GLS med omdeling til DKK 59,00 pr. forsendelse i hele Danmark.

 

Du får fri fragt med GLS pakkeshop, hvis du handler for mere end DKK 800,00 pr. ordre.

 

Eurozonen, Sverige og Storbritannien

Ordrer udenfor Danmark bliver leveret med GLS. Fragtprisen er forskellig til de enkelte lande i Eurozonen. Den vil fremgå, når du udfylder, hvilket land din ordre skal sendes til. Fragten til Sverige er DKK 100,00 og til Storbritannien DKK 200,00 uanset ordrestørrelse. Alle fragtpriser er i DKK. Du har mulighed for at konvertere beløbet til SEK (svensk krone) og Euro.

 

 1. Payment

Du kan betale med Visa, MasterCard, American Express og MobilePay. Vi trækker først beløbet på din konto, når vi afsender varen fra vores lager. Når du gennemfører et køb i Trolle Brand Shop med betalingskort bekræfter du, at det betalingskort du anvender er dit, eller du har fået tilladelse af betalingskortets ejer til at anvende det.

Personer under 18 år må ikke foretage et køb i Trolle Brand Shop, uden de har fået godkendelse til det af en forælder eller værge.

Købsaftale og levering

Den vare du lægger i kurv er ikke reserveret og kan således købes af andre handlende samtidig.
Når du har gennemført dit køb, vil du modtage en kvittering pr. e-mail. Købsaftalen er først gældende, når Trolle Company har behandlet din ordre, og du har modtaget en ordrebekræftelse fra Trolle Company pr. e-mail.

Herefter er den forventede levering 2-5 hverdage.

 Trolle Company kan afvise et køb, hvis varen er udsolgt, eller hvis vi vurderer, at den ikke lever op til vores normale standard og kvalitet.

Returret

Hvis du fortryder dit køb, har du altid 14 dages fortrydelsesret gældende fra den dato pakken er leveret til GLS pakkeshop eller med GLS omdeling. Du er forpligtet til at meddele Trolle Company, at du har fortrudt dit køb, inden fristen udløber på e-mail shop@trollecompany.com. Herefter har du yderligere 14 dage til at returnere selve varen.
Varen må være prøvet, men ikke vise tegn på brug eller vask. Alle varer skal returneres i original emballage med alt originalt tilbehør, komponenter og lignende.

Du skal selv betale returforsendelsen og er ansvarlig for varens tilstand frem til den bliver leveret på vores returadresse:

 

Trolle Company A/S
Gydevang 17-19
3450 Allerød
Danmark
Att.: Trolle Brand Shop

Vi vil bestræbe os på at behandle din returpakke 2-5 hverdage efter, vi har modtaget den, hvorefter beløbet vil blive tilbageført til den betalingskonto, der blev anvendt ved købet.

Skulle du, mod forventning, vælge at returnere dit køb ved at nægte at modtage pakken med GLS omdeling eller undlade at aftente pakken i GLS pakkeshop fratrækker vi henholdsvis DKK 49,00 eller DKK 59,00 fra returbeløbet. 

Ombytning

Hvis du ønsker at bytte dit køb til en anden vare, skal du foretage et nyt køb i Trolle Brand Shop og returnere dit tidligere køb til vores returadresse:

 

Trolle Company A/S
Gydevang 17
3450 Allerød
Danmark
Att.: Trolle Brand Shop

Når du returnerer dit køb i forbindelse med et ønske om ombytning af en vare, skal du følge retningslinjerne for returret, som beskrevet i afsnittet oven for.

 2 års reklamationsret

Opstår der en fejl på varen inden for de første 2 år efter, du har købt den, kan du sende en e-mail til  shop@trollecompany.com med et billede og beskrivelse af fejlen samt dit ordrenummer. Trolle Company vurderer efterfølgende, om det er en gyldig reklamation – og i givet fald om varen kan repareres eller ombyttes. Er dette ikke muligt, vil du få refunderet pengene i stedet.
I tilfælde af at Trolle Company ikke vurderer, at varen er en gyldig reklamation fx ved fejlagtig brug eller almindelig slitage, vil vi sende varen retur efter nærmere aftale med dig.

 

//

 

How to shop in the Trolle Brand Shop

1. Add to chart / Buy it now

Put the desired item in the basket. All prices in the shop are in DKK (Danish krone) and incl. 25% Danish VAT and taxes. You have the option to convert the amount to SEK (Swedish krona) and Euro.

2. Contact information

When you buy an item in the Trolle Brand Shop, you must register the following personal information:

 • Name
 • Address
 • Country
 • Email
 • Telephone

We register your personal information for the purpose that we can enter into a dialogue with you about your order and send the item to you. We use Secure Socket Layer (SSL), which is a standard security technology that makes it possible to encrypt and thus secure the connection between a web server and a browser. This means that a user has a much greater security that the information he / she passes on on a site does not fall into the wrong hands. This could be, for example, sensitive personal information, e-mail addresses and payment card information. You can read more about our Privacy Policy here

3. Shipping

Denmark

We offer delivery with GLS parcel shop for DKK 49.00 or GLS with delivery at DKK 59.00 per. shipping throughout Denmark. You get free shipping with GLS parcel shop if you shop for more than DKK 800.00 per. order.

The Eurozone, Sweden and the United Kingdom

Orders outside Denmark are delivered with GLS. The freight price differs for the individual countries in the Eurozone. It will appear when you fill in which country your order should be sent to. Shipping to Sweden is DKK 100.00 and to the UK DKK 200.00 regardless of order size. All shipping prices are in DKK. You have the option to convert the amount to SEK (Swedish krona) and Euro.

4. Payment

You can pay with Visa, MasterCard, American Express and MobilePay. We only deduct the amount from your account when we ship the item from our warehouse. When you make a purchase in the Trolle Brand Shop with a payment card, you confirm that the payment card you use is yours, or you have been given permission by the payment card owner to use it. Persons under the age of 18 may not make a purchase in the Trolle Brand Shop without obtaining approval from a parent or guardian.

5. Purchase agreement and delivery

The item you put in the basket is not reserved and can thus be bought by other merchants at the same time. Once you have completed your purchase, you will receive a receipt per. e-mail. The purchase agreement is only valid when Trolle Company has processed your order and you have received an order confirmation from Trolle Company per. e-mail. After this, the expected delivery is 2-5 working days. Trolle Company may reject a purchase if the item is sold out or if we assess that it does not live up to our normal standard and quality.


5. Return policy

If you regret your purchase, you always have a 14-day right of withdrawal valid from the date the package is delivered to the GLS parcel shop or with GLS delivery. You are obliged to notify Trolle Company that you have regretted your purchase before the deadline expires at e-mail shop@trollecompany.com. You then have another 14 days to return the item itself. The item must have been tried but does not show signs of use or washing. All items must be returned in original packaging with all original accessories, components and the like.

You must pay for the return shipment yourself and are responsible for the condition of the item until it is delivered to our return address:

Trolle Company A / S Gydevang 17-19

3450 Allerød Denmark

Att .: Trolle Brand Shop

We will endeavor to process your return package 2-5 business days after we receive it, after which the amount will be returned to the payment account used at the time of purchase. Should you, against expectations, choose to return your purchase by refusing to receive the package with GLS delivery or fail to pick up the package in the GLS package shop, we will deduct DKK 49.00 or DKK 59.00 from the return amount, respectively.

Exchange

If you want to exchange your purchase for another item, you must make a new purchase in the Trolle Brand Shop and return your previous purchase to our return address:

Trolle Company A / S Gydevang 17

3450 Allerød Denmark

Att .: Trolle Brand Shop

When you return your purchase in connection with a request to exchange an item, you must follow the guidelines for the right of return, as described in the section above.

2 year warranty

If an error occurs on the item within the first 2 years after you have purchased it, you can send an email to shop@trollecompany.com with a picture and description of the error as well as your order number.

Trolle Company subsequently assesses whether it is a valid complaint - and if so, whether the item can be repaired or exchanged. If this is not possible, you will be refunded the money instead. In the event that Trolle Company does not assess that the item is a valid complaint, eg in case of incorrect use or normal wear and tear, we will send the item back by further agreement with you.